Ücretsiz Tedarikçi Şirket kaydınızı gerçekleştirdikten sonra başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Profil Oluştur

Başvuru işlemlerini gerçekleştirip, yönetecek olan Şirket Yetkilisi için profil bilgileri:

Şirket Bilgileri

Şirket bilgileri:

Lütfen ticaret sicildeki ünvanı ve bilgileri ile birlikte giriş yapınız

2. Şirket bilgileri:

Lütfen ticaret sicildeki ünvanı ve bilgileri ile birlikte giriş yapınız

Aşağıda belirtilen e-posta adresine onay için link gönderilecektir

3. Şirket bilgileri:

Lütfen ticaret sicildeki ünvanı ve bilgileri ile birlikte giriş yapınız

Aşağıda belirtilen e-posta adresine onay için link gönderilecektir

TÜSİAD SD2 Programını nereden duydunuz?

Teknoloji Tedarikçisi kayıt işleminizin ardından e-posta adresinize gerekli yönergelerin yer aldığı doğrulama e-postası gönderilecektir. Kaydınızı gerçekleştirebilmek için e-postada belirtilen yönergeleri takip ediniz.

Not: Tüm alanlar zorunludur

Sayın Teknoloji Tedarikçisi Temsilcisi,

İşbu Aydınlatma Metni, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (“TÜSİAD”) ve Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği İktisadi İşletmesi (İktisadi İşletme) tarafından yürütülen teması Sanayide Dijital Dönüşüm olan; ortağı/çalışanı/temsilcisi olduğunuz şirketinizin de Teknoloji Tedarikçisi olarak yer aldığı internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olarak, Teknoloji Kullanıcısı, Teknoloji Tedarikçisi, Yatırımcı, Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Takipçi olarak farklı üye profillerinin ücretsiz olarak kayıt olacağı ve bu kapsamda sunulan farklı hizmet ve fırsatlardan yararlanacağı, belirli üye profillerinin ücretli ilave paketlerden yararlanabileceği, üyelik profili kapsamına göre üyelerin bilgileri ile ihtiyaç/ilgi/çözüm alanlarının yayınlanacağı, üyelik profili kapsamına göre belirli üyelerin birbiriyle iletişimde olabileceği TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu  (Platform) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizi bilgilendirmektedir.

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz  veri sorumlusuTÜSİAD tarafından bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere aktarılacaktır.

Kişisel Veri

Bu Aydınlatma Metni, Platform’un işleyişi ve ifası amacı ile sağlanan tarafınıza ilişkin ad-soyad, ortağı/ çalışanı/temsilcisi olduğunuz  şirket/kuruluş, şirket/kuruluştaki pozisyonunuz, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinizin (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kanun uyarınca, TÜSİAD, aşağıdaki çerçevede ve belirtilen amaçları yerine getirebilmek için Kişisel Verilerinizi kaydedecek, işleyecek ve saklayacaktır:

 • Platform kapsamında yürütülecek olan projelere, etkinliklere çalışanı/ortağı/temsilcisi olduğunuz şirketin katılımının sağlanması, tarafı olunan Teknoloji Tedarikçisi Başvuru formunun doldurulması ve Platforma katılımın sağlanması vebu kapsamda ve amaçla katılım, kayıt, üyelik işlemlerinin yapılması, hesabınızın oluşturulması (kullanıcı adı ve şifre tahsis edilmesi),
 • Platform ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinliklere ilişkin bilgi verilebilmesi, bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi,
 • TÜSİAD’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve Platform faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, 
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, her türlü talep ve şikayetlerin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Hukuki ya da idari bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, bu kapsamda sözleşme süresince elde edilen ve bir mevzuatça açıkça saklanma zorunluluğu bulunmayan diğer bilgilerin de uyuşmazlık halinde kullanılabilmesi amacıyla saklanması,
 • Ortağı/çalışanı/temsilcisi  olduğunuz şirkete Platform ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya Platform kapsamında gerçekleşecek olan etkinliklerin ve gerekli bilgilendirmelerin şirketinize bildirilmesi,
 • Platform ile ilgili güncel gelişmeler ile haberlerin şirketinize iletilmesi ve
 • TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinlik ve duyurulardan çalışanı olduğunuz şirketin haberdar edilmesi.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Kanun madde 5/2 (c) uyarınca ortağı/temsilcisi/çalışanı olduğunuz şirket ile TÜSİAD arasındaki şartnamenin ifası amacıyla ve madde 5/2 (f) uyarınca, temel hak ve hürriyetlere halel getirmemek kaydı ile, TÜSİAD’ın meşru menfaati gereği ve KVKK madde 5/2 (e) kapsamında bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebi ile işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği ve Veri Aktarımının Hukuki Sebepleri

TÜSİAD toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen ve yurt içinde bulunan kişilere aktarabilecektir:

 • PLATFORM katılımcıları, jürileri, işbirlikçileri, Teknoloji Kullanıcıları, Yatırımcılar, Teknoloji Tedarikçileri ve PLATFORM sponsorları, 
 • Teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımız, danışmanlarımız, alt yüklenicilerimiz ve diğer ifa yardımcılarımız,
 • Denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlar.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, verilerinizin çalıştığınız şirket veya kuruluş adına Platform web sitesi üzerindeki formların doldurulması suretiyle web sitesi üzerinden ve/ veya tarafınızca doğrudan TÜSİAD ile paylaşılması yolu ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Hatırlatmak isteriz ki Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 
 • Verilerinizi muhafaza etmemiz için yasal bir neden olması halleri dışında, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebi ile uğramanız halinde tazminat talep etme.Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza İletilmesinde 

İzlenecek Yol 

KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) TÜSİAD’ın “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit eden gerekli belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit eden belgeleri bizzat “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızca yapılacak kimlik tespiti akabinde değerlendirmeye alınacaktır.  

Öte yandan noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.

TÜSİAD

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:46, Tepebaşı, 34420, İstanbul 

Tel: (90-212) 249 19 29 Faks: (90-212) 249 09 13

E-posta: [email protected]