BAŞVURU ŞARTNAMESİ

İşbu başvuru şartnamesi (“Şartname”) ile, TÜSİAD tarafından yürütülecek olan Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’na (TÜSİAD SD2) (“Program”) ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, ön eleme ile Program kapsamında Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla yer alacak şirketler ile gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Teknoloji Tedarikçisi, Program’a katılabilmek için Program’a ilişkin tüm açıklamaları okumak, Program Web Sitesi’nde yer alan başvuru formunu doldurarak, bu Şartnameyi yetkili temsilcisi vasıtasıyla onaylamakla yükümlüdür. Teknoloji Tedarikçisi, Program’a katılmakla, işbu Şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduğunu beyan etmektedir. Birden fazla Teknoloji Tedarikçisinin Şartname koşullarına uygun şekilde Programa katılımı söz konusu olur ise, işbu Şartname hükümleri, Programa birlikte katılım sağlayacak her bir Teknoloji Tedarikçisi tarafından kabul edilmiş sayılacaktır.

I. PROGRAMIN AMACI ve KAPSAMI

1. TÜSİAD tarafından yürütülen Program’ın amacı, Teknoloji Kullanıcısı olan şirketlerin, kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek teknoloji sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede eşleşen kullanıcı ve tedarikçinin birlikte çalışarak ortak bir gelişim sağlamaları amacıyla Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarını bir araya getirmektir. Programa Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı tüzel kişiliği haiz ticari işletmeler katılabilir. Program, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli addedilen teknoloji tedarikçilerini hedeflemektedir.

2. İşbu Şartname’de geçen;

Teknoloji Tedarikçisi:
Teknoloji Kullanıcısının Program kapsamında belirlenecek sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanlarının tamamı veya bir kısmına çözüm sağlayabilecek kapasitede ve sanayide dijital dönüşümün kapsadığı teknoloji alanlarından en az birinde faaliyet gösteren, Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanında çözüm olabilecek çalışan bir prototipi olan ürün veya hizmet sahibi, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik’te tanımlı mikro, küçük veya orta ölçekli tüzel kişiliğe sahip işletmeleri,
Teknoloji Kullanıcısı:
Program kapsamında teknolojik ürün veya hizmete ihtiyaç duyan tüzel kişileri,
Çözüm Dosyası:
Teknoloji Kullanıcısının, Teknoloji Tedarikçisi ile birlikte çalışarak Program kapsamında üretecekleri ve TÜSİAD’a sunacakları Çözüm Dosyasını,
Program:
TÜSİAD tarafından yürütülen; teması sanayide dijital dönüşüm olan; Teknoloji Kullanıcısı olan şirketlerin kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek teknoloji sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede kullanıcı ve tedarikçinin birlikte çalışabilmeleri amacıyla Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarını bir araya getirme ve eşleştirme amacı güden Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nı (TÜSİAD SD2),
Program İşbirlikçileri:
Programa ve/veya Program kapsamındaki farklı aşama ve süreçlere ayrı ayrı katkı veren, destek olan veya herhangi bir diğer şekilde Program veya aşamaları kapsamında yer alan, Program sponsorları, bağımsız ön değerlendiriciler ve bağımsız jüriler dahil, tüm tüzel ve gerçek kişileri,
Program Web Sitesi:
TÜSİAD’ın kuracağı ve yöneteceği, internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olacak, Teknoloji Kullanıcısının sorun, ihtiyaç veya fırsat alanının yayınlanacağı ve/veya olası Teknoloji Tedarikçilerinin bu sorun, ihtiyaç veya fırsat alanlarını görerek çözüm sunmaya talip olacağı internet sitesi ve mobil uygulamayı,
Başarı Plaketi:
Program kapsamında Teknoloji Kullanıcısının ve Teknoloji Tedarikçisinin birlikte çalışarak ortaya çıkardıkları Çözüm Dosyasının TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni Jürileri tarafından değerlendirilmesi sonucunda farklı kategorilerde Teknoloji Tedarikçilerine ve Teknoloji Kullanıcılarına verilecek başarı plaketini,

ifade eder.

II. PROGRAMA KATILIM KOŞULLARI

1. Program’a Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla katılım başvuruları yalnızca Program Web Sitesi’nde (https://tusiadsd2.org) yer alan başvuru formu (“Başvuru Formu”) aracılığı ile kabul edilir. Farklı kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır

2. Program dili Türkçe’dir. Program Web Sitesi’nde yer alan başvuru formu ve işbu Şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmeyecektir.

3. İşbu Program’a Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla katılabilmek için:

a. Programın kapsadığı aşağıda listelenen ancak bunlarla sınırlı olmayan, teknoloji alanından en az birinde faaliyet göstermek,

(i) Artırılmış Gerçeklik; (ii) Bulut; (iii) Büyük Veri & Analizler; (iv) Eklemeli Üretim ve İleri Materyaller; (v) Endüstriyel İnternet; (vi) Robot & Otomasyon; (vii) Sensörler; (viii) Siber Güvenlik; (ix) Simülasyon; (x) Yapay Zeka & Akıllı Sistemler; (xi) Yatay/Dikey Entegrasyon; (xii) Diğer;

b. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında mikro, küçük veya orta ölçekli addedilen, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı tüzel kişiliği haiz işletme olmak ve

c. Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanında çözüm olabilecek çalışan bir prototipi olan ürün veya hizmet sahibi olmak,

koşullarının tamamının karşılanması şarttır.

4. Teknoloji Tedarikçisi’nin kamu desteklerinden faydalanmış olması, patent veya faydalı model sahibi olması gibi diğer kriterler ise tercih sebebi olabilir. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu kamu desteğine veya fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca (gizlilik içermediği ölçüde) bilgi verilmesi gerekmektedir.

5. Program’a katılan her bir Teknoloji Tedarikçisi yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı’nın tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvuruda bulunabilir ve nihayetinde yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşebilir. Bir Teknoloji Tedarikçisi’nin birden fazla başvuruda bulunması halinde biri aşan her başvuru sistem tarafından otomatik olarak elenir.

6. Birden fazla Teknoloji Tedarikçisi’nin önerdikleri çözümlerin ancak birleştirilmesi halinde bir Teknoloji Kullanıcısı’nın tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanında çözüm üretilebildiği hallerde, tarafların onay ve kabulünün var olması şartıyla, en fazla 3 Teknoloji Tedarikçisi birlikte (konsorsiyum ya da adi ortaklık vb. şeklinde) tek bir Teknoloji Kullanıcısının sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için birlikte hareket ederek tek bir başvuruda bulunabilirler. Bu durumda her bir Teknoloji Tedarikçisi için başvuru hakkı tükenmiş olur; birlikte başvuru yapan Teknoloji Tedarikçisi şirketlerden herhangi biri Program kapsamında ikinci bir başvuru yapamaz. İşbu Şartname’deki hüküm ve koşullar birlikte yapılan başvurular kapsamında, katılımda bulunan tüm Teknoloji Tedarikçileri tarafından kabul edilmiş sayılır ve her bir Teknoloji Tedarikçisi ayrı ayrı işbu hüküm ve koşullara uygun davranmakla yükümlüdür.

7. Teknoloji Tedarikçisi, dahil olduğu şirketler grubunun/ grup şirketlerinin çağrısına başvuruda bulunamaz. Teknoloji Tedarikçisi ile Teknoloji Kullanıcısı’nın aynı grup şirket çatısı altında olduklarının tespiti, eşleşme için engel teşkil edecektir.

8. Başvuru sürecinde henüz tüzel kişiliği haiz olmayan (kuruluş aşamasını tamamlamamış, ilgili ticaret sicilinde tescil edilmemiş) oluşumlar (Madde II/6 saklı kalmak kaydı ile) Teknoloji Tedarikçisi olarak Program’a başvuruda bulunamaz.

III. ÖN ELEME

1. Program’a başvuran Teknoloji Tedarikçisi işbu Şartname’deki katılım koşullarını karşıladığını beyan ve taahhüt eder. Söz konusu katılım koşullarının tamamını karşılamayan ya da Program sırasında koşulları karşılamadığı tespit edilen Teknoloji Tedarikçileri Program’dan elenecektir. Bu halde, Teknoloji Tedarikçisi TÜSİAD’dan herhangi bir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

2. Teknoloji Tedarikçisi TÜSİAD tarafından yürütülecek ön eleme sürecine katılmayı ve bu sürece katılabilmek için TÜSİAD tarafından talep edilen ilgili bilgi ve ek belgeyi TÜSİAD’a sunmayı kabul ve taahhüt eder.

3. Teknoloji Tedarikçisi, TÜSİAD’ın uygun göreceği usullere göre önerdiği çözümü başvuru sırasında TÜSİAD ile paylaşacaktır. Açılan çağrıya uygun çözüm önerisini sunmayan Teknoloji Tedarikçisi değerlendirmeye alınmayacaktır. Program Web Sitesi’nin yöneticisi olarak TÜSİAD, söz konusu başvuru verilerini Teknoloji Kullanıcıları, Program katılımcıları ve TÜSİAD tarafından atanabilecek Program İşbirlikçileri’nin erişimine Program’ın ifası amacı ile açabilir. Teknoloji Tedarikçileri, söz konusu sorun, ihtiyaç veya fırsat alanları için önerdikleri çözümün ve başvuru aşamasında sağladığı tüm bilgilerin bahse konu bu kişi ve kurumların erişimine açık olmasını kabul eder.

4. Teknoloji Tedarikçisi Ön Eleme sürecinde, belirli bir Teknoloji Kullanıcısı’na ait sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvurduğunu ve başvurusu ile önerdiği çözümün söz konusu belirli bağımsız ön değerlendiriciler ve/veya bağımsız jüri ve/veya Teknoloji Kullanıcısı tarafından gerekirse birebir mülakatlar ile değerlendirileceğini ve kabul veya reddedileceğini; bu seçim sürecinde TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluk veya rolünün bulunmadığını bilir ve kabul eder.

5. Bir Teknoloji Kullanıcısı, tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için ancak birden fazla Teknoloji Tedarikçisi’nin başvurularının birlikte çözüm olacağını düşünürse bahse konu bu Teknoloji Tedarikçilerini seçebilir. Ancak bu durum tüm tarafların onay ve kabulünün var olması koşuluyla mümkündür.

6. Bir Teknoloji Kullanıcısı’nın ve Teknoloji Tedarikçisinin Program kapsamında ilk kez çağrı açmaması ve çözüm önerisi sunmaması durumunda, daha önce Programda halihazırda eşleşmiş olmaları, çözüm önerisi ve/ veya ihtiyaç alanı farklı olsa dahi, tekrar eşleşmelerine engel teşkil eder.

IV. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİNİN TAAHHÜTLERİ

1. Bir Teknoloji Kullanıcısı tarafından seçilen Teknoloji Tedarikçisi, TÜSİAD tarafından oluşturulacak takvim ve yöntem çerçevesinde, Teknoloji Kullanıcısı ile en az 6 görüşme yapacak şekilde birebir çalışmak suretiyle Program’ın amacı olan Çözüm Dosyası’nı üretmeyi kabul eder.

2. Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısı ile gerçekleştireceği (minimum 6 olacak şekilde) tüm görüşmeleri tutanak altına almayı ve toplantı görselleri ile birlikte bu tutanakları Program’a ait sisteme yüklemeyi kabul eder. TÜSİAD’in söz konusu toplantı görsellerini Program amacı ve kapsamında kullanma ve gerekirse Program Web Sitesi’ne yükleme hakkı mevcuttur.

3. Teknoloji Tedarikçisi bir Teknoloji Kullanıcısı ile eşleştikten ve bu kapsamda Çözüm Dosyası için çalışmalara başladıktan sonra Teknoloji Kullanıcısı ile doğabilecek herhangi bir anlaşmazlıktan ötürü çalışmaya devam etmek istememesi halinde Program’daki katılımcı ve Teknoloji Tedarikçisi sıfatının sona ereceğini kabul eder. Teknoloji Tedarikçisi böyle bir durumda TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğu ve rolü bulunmadığını, TÜSİAD’dan herhangi bir nam ve ad altında talepte bulunamayacağını kabul eder.

4. Teknoloji Tedarikçisi, Program Web Sitesi üzerinde Teknoloji Tedarikçisi olarak Program’a dahil olduğu bilgisi ile birlikte TÜSİAD’a sağlayacağı firma logosunun yer almasına ve diğer Program tanıtımlarında unvan ve logosunun Program amacı doğrultusunda yer almasına müsaade eder. Programa birden fazla Teknoloji Tedarikçisinin işbu Şartnameye uygun şekilde katılımı söz konusu olur ise, her bir Teknoloji Tedarikçisinin TÜSİAD’a sağlayacağı logo, Tarafların aksine yazılı bir anlaşması yok ise, Program Web Sitesi üzerinde ve diğer Program tanıtımlarında eşit olarak yer alacaktır. Teknoloji Tedarikçisi ile Teknoloji Kullanıcısı’nın ürettikleri Çözüm Dosyasının jüriler tarafından başarılı bulunması halinde, Teknoloji Tedarikçisi, Başarı Hikayeleri törenine katılarak Teknoloji Kullanıcısı ile birlikte Çözüm Dosyası’nı tanıtmayı ve Çözüm Dosyası hakkında bilgilendirme yapmayı kabul eder.

5. Teknoloji Tedarikçisi Program kapsamında üretilecek uygulamaların ve/veya Çözüm Dosyaları’nın TÜSİAD ve/veya Program Web Sitesinde ve diğer iletişim araçlarında özetinin örnek olarak tanıtılmasına ve kullanılmasına müsaade eder.

6. Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç veya fırsat alanına sunduğu çözümü tanımlarken ve Başvuru Formunu doldururken, açıklamak istemeyeceği veya ticari sır olarak addettiği bilgileri bizzat gözetecektir. Teknoloji Tedarikçisinin önerdiği çözümü/başvurusunu tanımlarken açıkladığı verilere Program İşbirlikçileri tarafından erişilebileceği Teknoloji Tedarikçisi tarafından gözetilmelidir. Teknoloji Tedarikçisi bu hususta TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

7. Teknoloji Tedarikçisi, Program ve Çözüm Dosyası kapsamında ve yukarıda tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.

8. Program kapsamında, Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcıları arasındaki fikri mülkiyet haklarının sahipliği ve korunması hususları Teknoloji Kullanıcısı ve Teknoloji Tedarikçisi taraflar arasında düzenlenir.

9. Program kapsamında hazırlanacak ve sunulacak olan Çözüm Dosyası bakımından, ilgili tüm fikri mülkiyet haklarının düzenlenmiş ve ihtilafsız olduğu kabul ve taahhüt edilir.

10. Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısı ile arasındaki fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi, korunması, sahipliği ve benzeri konular bakımından TÜSİAD’ın hiçbir yükümlülüğü ve/veya rolü bulunmadığını kabul eder.

11. Teknoloji Tedarikçisi, Program ile Çözüm dosyası hazırlanması kapsamında ve ortaya çıkacak Çözüm Dosyası bakımından Teknoloji Kullanıcısı ile arasındaki tüm hak ve yükümlülükler ile gizliliğe ilişkin hususları ayrıca yapılacak sözleşmeler ile düzenlemeyi ve TÜSİAD’ın Teknoloji Tedarikçiklerinin, Program ve üretilecek Çözüm Dosyası kapsamında Teknoloji Kullanıcılarından doğabilecek hak ve yükümlülükler bakımından hiçbir sorumluluğu ve/veya rolü bulunmadığını kabul eder.

12. TÜSİAD, Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşebilecek Teknoloji Tedarikçilerini, Teknoloji Kullanıcısı ile fiilen eşleşen Teknoloji Tedarikçisini, Teknoloji Kullanıcısının sorun/ihtiyaç/fırsat alanlarını, Teknoloji Tedarikçisi’nin ürün veya hizmetinin bunlara ne şekilde cevap vereceğini veya verdiğini ve sunulacak Çözüm Dosyalarının bir özetini kamuya açıklama hakkını haizdir.

V. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Program Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile Şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, takvimde ve genel olarak Programda her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1. Teknoloji Tedarikçisi ve TÜSİAD, Program kapsamında diğer tarafın kendisine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında vereceği kişisel verileri KVKK’ya uygun bir şekilde işleyeceğini ve koruyacağını kabul ve taahhüt ederler. TÜSİAD Program kapsamında Teknoloji Tedarikçileri tarafından iletilen gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerinin korunmasına hassasiyet gösterir.

2. TÜSİAD Program kapsamında Program’ın ifa edilmesi ve işleyişi amacı ve gereği, Teknoloji Tedarikçileri tarafından sunulan gerçek kişi temsilcilerin kişisel verilerini Program’ın ifası amacı ile Program süresince işleyebilir, Program ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla (elektronik iletilerin gönderilmesi de dahil) işleyebilir ve ifa yardımcıları ile bu doğrultuda paylaşabilir, Program kapsamında, uygun eşleşmelerin yapılması sırasında ve sonrasında, veri tabanı oluşturarak Program İşbirlikçileri ve ilgili Teknoloji Kullanıcısı ile paylaşabilir.

3. TÜSİAD ve Teknoloji Tedarikçisi, Program ve bu kapsamında edinilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen gerekli işlemleri yapmayı kabul ve beyan eder.

Son güncellenme: 15.06.2019