BAŞVURU ŞARTNAMESİ

İş bu şartname ile, TÜSİAD tarafından yürütülecek olan Sanayide Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı Programı’na (“Program”) ilişkin kapsam, amaç, katılım koşulları, ön eleme ile Program kapsamında Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla yer alacak şirketler ile gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Teknoloji Tedarikçisi Program’a katılabilmek için bu şartnameyi yetkili temsilcisi vasıtasıyla onaylamak, Program Web Sitesi’nde yer alan başvuru formunu doldurmak ve tüm açıklamaları okumakla yükümlüdür. Teknoloji Tedarikçisi, Program’a katılmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduğunu beyan etmektedir.

I. PROGRAMIN AMACI

1. TÜSİAD tarafından yürütülen Program’ın amacı, Teknoloji Kullanıcısı olan şirketlerin, kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek teknoloji sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede eşleşen kullanıcı ve tedarikçinin birlikte çalışarak ortak bir gelişim sağlamaları amacıyla Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarını bir araya getirmektir. Program mikro, küçük ve orta ölçekli teknoloji tedarikçilerini hedeflemektedir. Mikro, küçük ya da orta ölçekli firma kriterlerini taşımayan teknoloji tedarikçileri Program kapsamında değerlendirmeye alınamayacaktır.

2. İş bu Şartnamede geçen;

Teknoloji Kullanıcısı:
Program kapsamında teknolojik ürün veya hizmete ihtiyaç duyan tüzel kişileri,
Çözüm Dosyası:
Teknoloji Tedarikçisinin Teknoloji Kullanıcısı ile birlikte çalışarak Program kapsamında üretecekleri ve TÜSİAD’a sunacakları çözüm dosyasını,
Program İşbirlikçileri:
İş bu Protokolde düzenlenen Programa ve/veya Program kapsamındaki farklı aşama ve süreçlere ayrı ayrı katkı veren, destek olan veya herhangi bir diğer şekilde Program ve aşamaları kapsamında yer alan, bağımsız ön değerlendiriciler ve Program sponsorları dahil tüm gerçek ve tüzel kişileri,
Program Web Sitesi:
TÜSİAD’ın kuracağı ve yöneteceği, internet üzerinden çevrimiçi erişime açık olacak, Teknoloji Kullanıcısı’nın sorun, ihtiyaç veya fırsat alanının yayınlanacağı ve/veya olası Teknoloji Tedarikçi’lerinin bu sorun, ihtiyaç veya fırsat alanlarını görerek çözüm sunmaya talip olacağı internet sitesi ve mobil uygulamayı,
Ödül:
Program kapsamında Teknoloji Tedarikçisi ve Teknoloji Kullanıcısının birlikte çalışarak ortaya çıkardıkları Çözüm Dosyasının TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Başarı Hikayeleri Töreni Jürileri tarafından değerlendirilmesi sonucunda Teknoloji Tedarikçilerine verilecek ödülü,

ifade eder.

II. PROGRAMA KATILIM KOŞULLARI

1. İş bu Program’a Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla katılım başvuruları yalnızca www.tusiadsd2.org sayfasında (“Program Web Sitesi”) yer alan Başvuru formu (“Başvuru Formu”) aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecektir.

2. Program dili Türkçe’dir. Program Web Sitesi’nde yer alan başvuru formu ve işbu Şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmeyecektir.

3. İş bu Program’a Teknoloji Tedarikçisi sıfatıyla katılabilmek için:

a. Programın kapsadığı aşağıda listelenen ancak bunlarla sınırlı olmayan, teknoloji alanından en az birinde faaliyet göstermek,

(i) Artırılmış Gerçeklik; (ii) Bulut; (iii) Büyük Veri&Analizler; (iv) Eklemeli Üretim ve İleri Materyaller; (v) Endüstriyel İnternet; (vi) Robot & Otomasyon; (vii) Sensörler; (viii) Siber Güvenlik; (ix) Simülasyon; (x) Yapay Zeka & Akıllı Sistemler; (xi) Yatay/Dikey Entegrasyon; (xii) Diğer;

b. Mikro, küçük ya da orta ölçekli firma olmak,

c. Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanında çözüm olabilecek çalışan bir prototipi olan ürün veya hizmet sahibi olmak,

koşullarının tamamının karşılanması şarttır.

4. Teknoloji Tedarikçisinin kamu desteklerinden faydalanmış olması, patent veya faydalı model sahibi olması gibi diğer kriterler ise tercih sebebi olabilir. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu kamu desteğine veya fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca ve gizlilik içermediği ölçüde bilgi verilmesi gerekmektedir.

5. Program’a katılan her bir Teknoloji Tedarikçisi yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı’nın tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvuruda bulunabilir ve nihayetinde yalnızca tek bir Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşebilir. Bir Teknoloji Tedarikçisinin birden fazla başvuruda bulunması halinde biri aşan her başvuru sistem tarafından otomatik olarak elenir.

6. Birden fazla Teknoloji Tedarikçisi’nin önerdikleri çözümlerin ancak birleştirilmesi halinde bir Teknoloji Kullanıcısı’nın tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanında çözüm üretilebildiği hallerde, tarafların onay ve kabulünün var olması şartıyla, en fazla 3 Teknoloji Tedarikçisi birlikte tek bir Teknoloji Kullanıcısının sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvurabilirler. Bu durumda her bir Teknoloji Tedarikçisi için başvuru hakkı tükenmiş olur; teknoloji tedarikçisi şirketlerden herhangi biri ikinci bir başvuru yapamaz.

7. Teknoloji Tedarikçisi, dahil olduğu şirketler grubunun/ grup şirketlerinin çağrısına başvuruda bulunamaz. Teknoloji Tedarikçisi ile Teknoloji Kullanıcısının aynı grup şirket çatısı altında olduklarının tespiti, eşleşme için engel teşkil edecektir

III. ÖN ELEME

8. Program’a başvuran Teknoloji Tedarikçisi iş bu şartnamedeki Katılım Koşullarını karşıladığını beyan ve taahhüt eder. Söz konusu Katılım Koşullarının tamamını karşılamayan ya da Program sırasında koşulları karşılamadığı tespit edilen Teknoloji Tedarikçileri Program’dan elenecektir.

9. Teknoloji Tedarikçisi TÜSİAD tarafından yürütülecek ön eleme sürecine katılmayı ve bu sürece katılabilmek için TÜSİAD tarafından talep edilen ilgili bilgi ve ek belgeyi TÜSİAD’a sunmayı kabul ve taahhüt eder.

10. Teknoloji Tedarikçisi , TÜSİAD’ın uygun göreceği usullere göre önerdiği çözümü başvuru sırasında TÜSİAD ile paylaşacaktır. Program Web Sitesinin yöneticisi olarak TÜSİAD, söz konusu başvuru verilerini Teknoloji Kullanıcıları, Program katılımcıları, TÜSİAD tarafından atanabilecek değerlendiriciler ve Program İşbirlikçilerinin erişimine açabilir. Teknoloji Tedarikçileri, söz konusu sorun, ihtiyaç veya fırsat alanları için önerdikleri çözümün ve başvuru aşamasında sağladığı tüm bilgilerin bahse konu bu kişi ve kurumların erişimine açık olmasını kabul eder.

11. Teknoloji Tedarikçisi Ön Eleme sürecinde, belirli bir Teknoloji Kullanıcısına ait sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için başvurduğunu ve başvurusu ile önerdiği çözümün söz konusu belirli bağımsız ön değerlendiriciler ve/veya Teknoloji Kullanıcısı tarafından gerekirse birebir mülakatlar ile değerlendirileceğini ve kabul veya reddedileceğini; bu seçim sürecinde TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluk veya rolünün bulunmadığını bilir ve kabul eder.

12. Bir Teknoloji Kullanıcısı, tanımladığı sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanı için ancak birden fazla Teknoloji Tedarikçisi’nin başvurularının birlikte çözüm olacağını düşünürse bahse konu bu Teknoloji Tedarikçilerini seçebilir. Ancak bu durum tüm tarafların onay ve kabulünün var olması koşuluyla mümkündür.

IV. TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİNİN TAAHHÜTLERİ

13. Bir Teknoloji Kullanıcısı tarafından seçilen Teknoloji Tedarikçisi, TÜSİAD tarafından oluşturulacak takvim ve yöntem çerçevesinde, Teknoloji Kullanıcısı ile en az 6 görüşme yapacak şekilde birebir çalışmak suretiyle Program’ın amacı olan Çözüm Dosyasını üretmeyi kabul eder.

14. Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısı ile gerçekleştireceği (minimum 6 olacak şekilde) tüm görüşmeleri tutanak altına almayı ve bu tutanakları Program’a ait sisteme yüklemeyi kabul eder.

15. Teknoloji Tedarikçisi bir Teknoloji Kullanıcısı ile eşleştikten ve bu kapsamda Çözüm Dosyası için çalışmalara başladıktan sonra Teknoloji Kullanıcısı ile doğabilecek herhangi bir anlaşmazlıktan ötürü çalışmaya devam etmek istememesi halinde Program’daki katılımcı ve Teknoloji Tedarikçisi sıfatının sona ereceğini kabul eder. Teknoloji Tedarikçisi böyle bir durumda TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğu ve rolü bulunmadığını kabul eder.

16. Teknoloji Tedarikçisi, Program Web Sitesi üzerinde Teknoloji Tedarikçisi olarak Program’a dahil olduğu bilgisi ile birlikte firma logolarının yer almasına ve diğer Program tanıtımlarında ünvan ve logosunun Program amacı doğrultusunda yer almasına müsaade eder. Teknoloji Tedarikçisi ile Teknoloji Kullanıcısının ürettikleri Çözüm Dosyasının Jüriler tarafından başarılı bulunması halinde, Teknoloji Tedarikçisi, Başarı Hikayeleri törenine katılarak Teknoloji Kullanıcısı ile birlikte Çözüm Dosyasını tanıtmayı ve Çözüm Dosyası hakkında bilgilendirme yapmayı kabul eder.

17. Teknoloji Tedarikçisi Program kapsamında üretilecek uygulamaların ve/veya Çözüm Dosyalarının TÜSİAD ve/veya Program resmi internet sitelerinde ve diğer iletişim araçlarında özetinin örnek olarak tanıtılmasına ve kullanılmasına müsaade eder.

Teknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısının tanımladığı sorun, ihtiyaç veya fırsat alanına sunduğu çözümü tanımlarken ve Başvuru Formunu doldururken, açıklamak istemeyeceği veya ticari sır olarak addettiği bilgileri bizzat gözetecektir. Teknoloji Tedarikçisinin önerdiği çözümü/başvurusunu tanımlarken açıkladığı verilere Program katılımcıları, jürileri ve Program İşbirlikçileri tarafından erişilebileceği Teknoloji Tedarikçisi tarafından gözetilmelidir. Teknoloji Tedarikçisi bu hususta TÜSİAD’ın hiçbir sorumluluğunun olmayacağını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

18. Teknoloji Tedarikçisi, Program ve Çözüm Dosyası kapsamında ve yukarıda tanımlanan yükümlülüklerini yerine getirirken üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder.

19. Program kapsamında, Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcıları arasındaki fikri mülkiyet haklarının sahipliği ve korunması hususları Teknoloji Kullanıcısı ve Teknoloji Tedarikçisi taraflar arasında düzenlenir.

20. Program kapsamında hazırlanacak ve sunulacak olan Çözüm Dosyası bakımından, ilgili tüm Fikri Mülkiyet haklarının düzenlenmiş ve ihtilafsız olduğu kabul ve taahhüt edilir.

21. eknoloji Tedarikçisi, Teknoloji Kullanıcısı ile arasındaki fikri mülkiyet haklarının düzenlenmesi, korunması, sahipliği ve benzeri konular bakımından TÜSİAD’ın hiçbir yükümlülüğü ve/veya rolü bulunmadığını kabul eder.

22. Teknoloji Tedarikçisi, Program ile Çözüm dosyası hazırlanması kapsamında ve ortaya çıkacak Çözüm Dosyası bakımından Teknoloji Kullanıcısı ile arasındaki tüm hak ve yükümlülükler ile gizliliğe ilişkin hususları ayrıca yapılacak sözleşmeler ile düzenlemeyi ve TÜSİAD’ın Teknoloji Tedarikçiklerinin, Program ve üretilecek Çözüm Dosyası kapsamında Teknoloji Kullanıcılarından doğabilecek hak ve yükümlülükler bakımından hiçbir sorumluluğu ve/veya rolü bulunmadığını kabul eder.

23. TÜSİAD, Teknoloji Kullanıcısı ile eşleşebilecek Teknoloji Tedarikçilerini, Teknoloji Kullanıcısı ile fiilen eşleşen Teknoloji Tedarikçisini, Teknoloji Kullanıcısının sorun/ihtiyaç/fırsat alanlarını, Teknoloji Tedarikçisinin ürün veya hizmetinin bunlara ne şekilde cevap vereceğini veya verdiğini ve sunulacak Çözüm Dosyalarının bir özetini kamuya açıklama hakkını haizdir.

V. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

24. TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden tüm katılımcılara elektronik posta ile bildirmek ve Program Web Sitesi’nde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, takvimde ve genel olarak programda her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Teknoloji Tedarikçisi ve TÜSİAD, Program kapsamında diğer Taraf’ın kendisine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında vereceği kişisel verileri KVKK’ya uygun bir şekilde işleyeceğini taahhüt ederler. TÜSİAD Program kapsamında Teknoloji Tedarikçileri tarafından iletilen gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerinin korunmasına hassasiyet gösterir.

TÜSİAD Program kapsamında Program’ın ifa edilmesi ve işleyişi amacı ve gereği, Teknoloji Tedarikçileri tarafından sunulan gerçek kişi temsilcilerin kişisel verilerini Program süresince işleyebilir, Program kapsamında uygun eşleşmelerin yapılması sırasında Program İşbirlikçileri ve akabinde ilgili Tedarikçi(ler) ile ve Program sponsorları ile paylaşabilir, Program ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla işleyebilir ve ifa yardımcıları ile bu doğrultuda paylaşabilir.

TÜSİAD Program ve bu kapsamında edinilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini teminen gerekli işlemleri yapmayı kabul ve beyan eder.