Veri Sorumlusu: Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği – TÜSİAD (bundan böyle “TÜSİAD” olarak anılacaktır.)

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul

TÜSİAD tarafından yürütülen Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (TÜSİAD SD2 ) (“Program”), teknoloji kullanıcısı olan şirketlerin, kendine özel olarak tanımladığı bir sorun, ihtiyaç ya da fırsat alanına özel olarak, Türkiye’de sanayide dijital dönüşüme katkı sağlayabilecek teknoloji sağlayıcılarının ürün ve/veya hizmetleri ile başvurabilecekleri ve bu çerçevede eşleşen kullanıcı (“Teknoloji Kullanıcısı”) ve tedarikçinin (“Teknoloji Tedarikçisi”) birlikte çalışarak ortak bir gelişim sağlayacakları bir ortam oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kullanıma açtığımız Sanayide Dijital Dönüşüm Programı Web Sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla Teknoloji Tedarikçileri ile Teknoloji Kullanıcılarının Program çerçevesinde buluşturulması ve eşleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, TÜSİAD’ın Teknoloji Tedarikçileri’nin ve/veya Teknoloji Kullanıcıları’nın gerçek kişi temsilcilerinin kişisel verilerini toplaması, işlemesi veya aktarması gerekebilecektir. TÜSİAD buna ek olarak, Web Sitesi ziyaretçilerinin de kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla ve belirtilen kapsamda toplayabilir, işleyebilir veya aktarabilir.

TÜSİAD olarak kişisel verilerinizin gizliğine önem vermekteyiz ve sizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması hakkında aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

TÜSİAD, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekte ve aktarmaktadır:

 • Program kapsamında Teknoloji Kullanıcıları ile Teknoloji Tedarikçileri arasında uygun eşleştirmelerin yapılabilmesi, Teknoloji Tedarikçisi tarafından sunulan çözümün değerlendirilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Program’ın ifa edilmesi ve yürütülmesi,
 • Program ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve/ veya TÜSİAD bünyesindeki diğer etkinliklere ilişkin bilgi verilebilmesi, bu kapsamda ticari elektronik iletiler gönderilmesi,
 • TÜSİAD’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Teknoloji Kullanıcıları ve Teknoloji Tedarikçileri ile ilişkilerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, her türlü talep ve şikayetlerin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • İş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
 • Web Sitesi’nden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, Web Sitesi’ndeki ziyaretinizin daha keyifli hale getirilip Web Sitesi’nin kullanımının ve işlevselliğinin arttırılması,
 • Web Sitesi’ni ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması.

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz açık rızanıza ya da KVKK kapsamında düzenlenen diğer hukuka uygunluk nedenlerine dayanılarak işlenebilecektir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla KVKK madde 5/2(c) uyarınca Program’ın ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla veya KVKK madde 5/2(f) uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla açık rızaya gerek olmaksızın işlenecektir. Buna ek olarak tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verileriniz de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK madde 5/2(d) kapsamında ilgili amaca uygun şekilde ve izin verilen ölçüde açık rızanıza gerek olmadan işlenebilir.

Kişisel verileriniz hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek sizlerin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TÜSİAD toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla aşağıda belirtilen ve yurt içinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarabilecektir:

 • Program katılımcıları, jürileri, işbirlikçileri, TÜSİAD tarafından Program kapsamında atanabilecek bağımsız ön değerlendiriciler, Teknoloji Kullanıcıları, Teknoloji Tedarikçileri ve Program sponsorları,
 • Teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımız, danışmanlarımız, alt yüklenicilerimiz ve diğer ifa yardımcılarımız,
 • Denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlar.

TÜSİAD’ın veri depolama, hosting, bulut bilişim gibi hizmetleri yurt dışından tedarik etmesi halinde yapılacak veri aktarımları dahil yurt dışına güvenli olmayan ülkelere veri aktarımının gerekli ve zorunlu olması halinde, ilgili tüm yasal kurallara uygun olmak ve gerekli izin ve taahhütlerin alınması kaydı ile söz konusu ülkelere aktarım da söz konusu olabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz aşağıda belirtilenler dahil otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Web Sitesi başta olmak üzere TÜSİAD tarafından yönetilen sair internet site ya da sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve TÜSİAD’a ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya Web Sitesi’nde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler,
 • Program’a yönelik sair amaçlarla gönderilen ve e-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri, KVKK uyarınca kişisel verileri ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza İletilmesinde İzlenecek Yol

KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) TÜSİAD’ın “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine ya da [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit eden gerekli belgeler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit eden belgeleri bizzat “Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı 34420 İstanbul, Türkiye” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Talebiniz, tarafımızca yapılacak kimlik tespiti akabinde değerlendirmeye alınacaktır.

Öte yandan noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.